Y Thần Chi Sát Lục Tung Hoành

Chương 8. Lòng người... đúng là màu trắng như tuyết