Y Thần Chi Sát Lục Tung Hoành

Chương 16. Lấy Đức Phục Người, Không Phục Thì Giết!