Tu Tiên Ba Trăm Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Võ Hiệp (Dịch)

Chương 730. Một bước một Thiên Môn, trong nháy mắt qua thang trời (3)