Thánh Khư (Dịch)

Chương 2800. Ta là Thiên Đế, ai có thể chống lại?