Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Chương 6. Uy nghi của trận pháp Đế cấp, tư thế khiêu chiến thiên địa