Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch (Bản Dịch)

Chương 14. Bốn viện tạp dịch của Thanh Vân Phong thi đấu tranh quyền bá chủ