Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch (Bản Dịch)

Chương 11. Khảo hạch ngoại môn bắt đầu, ta thực sự chỉ muốn khiêm tốn!