Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch (Bản Dịch)

Chương 10. Thanh Vân kiếm thuật, Dung Hội Quán Thông, vượt ải Đầm Lầy U Ám