Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Tác giả: Đồ Chương Dật QD
Dịch giả:
aqua01
aqua01
Lượt xem 44408

Giảm giá 10% khi mua tối thiểu 300 chương

Giảm giá 20% khi mua tối thiểu 600 chương

Giàm giá 25% khi mua tối thiểu 1000 chương

Xuyên đến thế giới Tây Du, trở thành Đường Tăng mang theo hệ thống, đánh quái tăng cấp, rơi đồ. 

Đường Tăng: các người nghe cho kỹ đây, không phải các người hộ tống vi sư đi thỉnh kinh, mà là đang cản trở biết không. Không có các người vi sư đã đi một đường đến Tây Thiên.

Xem thêm
Đọc từ đầu