Dạ Đích Mệnh Danh Thuật (Bản Dịch)

Chương 1618. Mất trật tự trong gió (5)