Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch (Dịch)

Chương 390. Thứ này, chỗ bổn tọa có rất nhiều!