Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái(Bản Dịch)

Chương 296. Vẩy mực sơn thủy, Cửu Thiên Luyện Cương(2)